?

Log in

No account? Create an account
Tuomas_Anette_love — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Tuomas_Anette_love

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

(no subject) [Sep. 25th, 2008|12:06 pm]
Tuomas_Anette_love
nightwish_siren


HI ALL
so i have thought for a long time about who will be mod along side me and i have picked


and the new mod is....Collapse )

Link2 comments|Leave a comment

First post :p [Sep. 25th, 2008|07:54 pm]
Tuomas_Anette_love

r_i_v_a_n_a
Hi everybody!

I found a Dutch interview with Anette. I think I read it somewhere in English too, but I translated it anyway. This is the first part, the rest is coming up :p Enjoy!

Anette, je bent gekozen uit ongeveer 2000 deelnemers. In eerste instantie wilde je helemaal niet meedoen met deze contest, hè?

Anette, you are chosen out of about 2000 participants. At first, you didn’t want to participate to this contest at all, did you?

Nee, klopt. Belangrijkste reden daarvoor is dat ik een hele andere stem heb dan Tarja. Als de andere bandleden iemand wilden wiens stem op die van Tarja leek, had ik geen schijn van kans. Ook kende ik Nightwish niet zo goed, ondanks het feit dat het toch een grote band was. En om de taken van Tarja over te nemen is niet niks natuurlijk.

No, that’s right. The most important reason for that is that I have a totally different voice than Tarja. If the other band members wanted someone with a voice similar to Tarja’s, I wouldn’t have stood a chance. Also, I didn’t know Nightwish that well, despite the fact that they are a big band. And taking over Tarja’s tasks isn’t nothing off course.

Weet je precies waarom ze jou hebben gekozen?

Do you know exactly why they chose you?

Ja, dat hebben ze uitgelegd. Vanaf het begin klikte het heel erg goed tussen de andere bandleden en mijzelf. Ze vonden mij iemand die met beide benen op de grond staat en iemand die heel positief is. Natuurlijk vonden ze ook mijn stem heel erg goed. Tot slot was het heel belangrijk voor ze dat ze iemand binnenhaalden die graag op tournee wilde en dat wil ik dolgraag.

Yes, they explained that. From the beginning on the other band members and I got along really well. They found I’m a person who has both feet on the ground and who’s very positive. Off course they liked my voice really well too. And finally, it was very important to them that they chose someone who wanted to tour and I wanted that very gladly.

Waren ze gericht op zoek naar iemand die een hele andere stem heeft dan Tarja?

Where they specifically looking for someone with a totally different voice than Tarja?

Toen ik mijn demo opstuurde hadden ze Tarja net ontslagen. Ik heb Ever Dream geheel op eigen wijze ingezongen. Zonder operastem of wat dan ook. Vanaf het eerste moment wisten ze dus dat ik de nummers op mijn manier zou zingen. Ze hebben nooit gezegd dat ik vooral niet als Tarja moet zingen, maar het feit dat ze mij hebben gekozen maakt wel duidelijk welke kant ze op wilden. Daarbij is het ook haast onmogelijk om een betere zangeres te vinden dan Tarja en de manier waarop zij zingt.

When I sent my demo, they had just fired Tarja. I sang Ever Dream in my very own way. Without any opera voice or anything like that. So they knew from the first moment I would sing the songs my way. They never told me to especially not sing like Tarja, but the fact that they chose me does make it clear which way they wanted to go. And it’s also nearly impossible to find a better vocalist than Tarja and the way she sings.

Hoe lang duurde het eigenlijk van het moment dat ze jou uitkozen tot het moment dat dat nieuws wereldkundig werd gemaakt?

How long did it actually take from the moment they picked you to the moment the news was spread around the world?

Op 30 januari kwam de mededeling dat ik was aangenomen en pas op 24 of 25 mei werd dit bekendgemaakt. Bijna vier maanden dus. In die periode heb ik mijn vocalen opgenomen, fotosessies gedaan en er vooral voor gezorgd dat niemand er achterkwam dat ik de nieuwe zangeres was, haha.

On January 30th  I got the announcement that I was their new singer and they didn’t announce it until the 24th or 25th of May. So almost four months. In that period I recorded my vocals, did photo shoots and above all made sure nobody found out that I was the new singer, hehe.

Was dat lastig?

Was that hard?

Ja, dat was heel lastig kan ik je vertellen. Ik had er zelf wel gemengde gevoelens bij overigens. Ik had zojuist deze geweldige baan gekregen en vervolgens mocht niemand ervan af weten, zelfs mijn vrienden niet. Alleen mijn gezin wist ervan. Als ik met de jongens ergens naartoe moest met het vliegtuig zaten we op het vliegveld altijd apart en deden we of we elkaar niet kenden. Soms was dat hilarisch, maar wel lastig natuurlijk. Het allermoeilijkste was dat ik het niet tegen mijn beste vrienden kon vertellen.

Yes, that was really hard, I can tell you that. I personally had mixed feelings with it, because I had just gotten this really awesome job and then nobody was aloud to know, not even my friends. Only my family knew it. Whenever I had to go somewhere with the boys by plane, we would always sit separately from each other and pretent to not know each other. Sometimes, that was hilarious, but tricky off course. The hardest thing was that I wasn’t able to tell my best friends.

Klopt het dat je nog niet zo lang geleden nog nooit van Nightwish had gehoord?

Is it right that not so long ago, you had never heard of Nightwish before?

Ik had wel van ze gehoord maar was helemaal niet bekend met hun materiaal. De naam had ik dus al heel vaak gehoord, maar niet hun muziek.

I had heard of them, but I wasn’t familiar to their stuff. So I had often heard their name, just not their music.

Wat vond je van de albums die ze met Tarja hebben opgenomen toen je die voor het eerst hoorde?

What did you think of the albums they recorded with Tarja when you heard them for the first time?

Super! Ik vind de muziek echt geweldig en de teksten heel doordacht en emotioneel. Als ik eerder had geweten dat ik het zo goed zou vinden had ik die albums al veel eerder gekocht. Zeker Once, dat is mijn favoriet.

Awesome! I really think the music is great and the lyrics really thoughtful and emotional. If I had known earlier that I would like it so much, I would have bought those albums a long time ago. Especially Once is my favourite.

Waarvan ben je tot nu toe het meest onder de indruk?

Up to now, of what are you impressed the most?

Dat de jongens hele normale, vriendelijke, down to earth mensen zijn. Ze zorgen heel goed voor me en ook het management is heel behulpzaam. Verder vind ik de sfeer in de band fantastisch.

That the boys are really normal, friendly and down to earth persons. They take really good care of me and also the management is really helpful. Further, I think the atmosphere in the band is great.

Source: Metalfan.nlLinkLeave a comment

(no subject) [Sep. 15th, 2008|11:18 am]
Tuomas_Anette_love
nightwish_siren
helooo all have fun post and have fun
Link3 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]